ประกาศ ขอให้นักเรียนที่สมัครสอบเข้าชั้น ม.1 ประเภท English Program เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ขอให้นักเรียนที่สมัครสอบเข้าชั้น ม.1 ประเภท English Program เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน ลงทะเบียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 8.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 8.30 น.