Monthly Archive: มกราคม 2018

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

2bud_ban 0

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ 2B UD รุ่นที่5 :

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ 2B UD รุ่นที่ 5