Udom61 Fan Page

17 hours ago

Udom61
View on Facebook

2 days ago

Udom61

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (นพมาศ' 61) นักเรียนระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบ เกียรติบัตร คนดีศรีอุดม และขอให้นักเรียนเป็นคนดีสืบต่อไป ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Udom61

นาย เรื่องวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กล่าวเปิด กิจกรรม ค่าย English camp และ นาย ฐมทัศน์ เข็มพล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ คุณครูกลุ่มสาระต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม นพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี ... See MoreSee Less

View on Facebook

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ to be udomdarunee(2B UD รุ่นที่5)


กิจกรรมการจัดงานครบรอบ 100 ปี อุดมดรุณี  (Open house udomdarunee School) 1.สรุปกิจกรรมการจัดงานครบรอบ-100-ปี-อุดมดรุณี 2.เกณฑ์การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี 3.เกณฑ์การแข่งขันขันซูโดกุ 4.เกณฑ์การแข่งขันเขียนตามคำบอก 5.เกณฑ์การแข่งขันคัดลายมือ 6.เกณฑ์การแข่งขันCrossword-Game 7.เกณฑ์การแข่งขันSinging-Contest 8.เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 9.เกณฑ์การแข่งขันเจ้าบ้านน้อย-เล่าเรื่องเมืองพ่อขุนฯ-ภาษ Read more…

SGS สำหรับครู

งานทะเบียน-วัดผล SGS

ตรวจผลการเรียน

ตรวจผลการเรียน
อัลบั้มกิจกรรมโรงเรียนอุดมดรุณี

UD channel

UD channel

บรรยากาศโรงเรียน