พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

14 มิถุนายน 2561 ลูกนพมาศน้อมวันทาบูชา “ครู” เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมอเนกประสงค์ 95 ปี โรงเรียนอุดมดรุณี

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน