โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 2BUD (ฉบับปรับปรุง)

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ “2B-UD ครั้งที่ 6” (ฉบับปรับปรุง) 1. ใบส Read More …

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เอกสารการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกอบไปด้วย 1. การศึกษา ในยุคประเทศไทย 4.0 2. เปรียบเทียบเเอ็นทรานซ์ แอดมิดชั่น 3. รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560