ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อภาษาไทย  โรงเรียนอุดมดรุณี

ชื่อภาษาอังกฤษ UDOMDARUNEE SCHOOL

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38

ที่อยู่  โรงเรียนอุดมดรุณี  เลขที่ 351 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

วันก่อตั้ง  20 กุมภาพันธ์ 2461

เว็บไซต์ www.ud.ac.th

อีเมลล์โรงเรียน   ud_school@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  055-611271

เบอร์แฟกซ์  055-612900

รหัสโรงเรียน  64012011

รหัสเขต 8 หลัก คือ 00101738

รหัสกระทรวง 10 หลัก / Emis  คือ  1064620360

รหัส 6 หลัก /B-Obec คือ   620360

รหัส Onet  1064012011

สังกัด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38

สังกัด สามัญ (เดิม)      

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตเทศบาลเมือง      

เขตตรวจราชการ 17

ความสำคัญ

เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์

โครงการโรงเรียนสีขาว

โครงการ To be number one

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โครงการ EP (English Program)

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

เขตบริการของโรงเรียน

ตำบลธานี อ,เมือง จ.สุโขทัย

ตำบลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

ตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ตำบลยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย

ตำบลบ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย

หมู่ 3  ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ที่ดินของโรงเรียน

ที่ดินประเภท ได้รับบริจาคหรือให้ใช้

ละติจูด  17.0147929  ลองติจูด 99.820863

แปลงที่่ 1 เนื้อที่ 18-1-0 ไร่  กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ

แปลงที่ 2 เนื้อที่ 0-1-0 ไร่  กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ

แปลงที่ 3 เนื้่อที่ 1-0-0 ไร่ กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ

ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางภาษา  2 ห้อง

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง

ห้องวิทยาศาสตร์ 10 ห้อง

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวนทั้งหมด 291  เครื่อง

แบ่งเป็น ได้รับจากเงินงบประมาณ 94 เครื่อง  รับการบริจาคเอกชน 94 เครื่อง

ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 91 เครื่อง/ ใช้เพื่อการเรียนการสอน 200 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)  จำนวนทั้งหมด 41 เครื่อง 

แบ่งเป็น ได้รับจากเงินงบประมาณ 41 เครือง

ใช้เพื่อการเรียนการสอน 11 เครื่อง/ ใช้เพื่อการเรียนการสอน 30 เครื่อง 

ระบบเครือข่ายสัญญาอินเทอร์เน็ต

โครงการ Uni-net  100 Mb

โครงการ อินเทอร์เน็ต สพฐ. ADSL 2 Mb

วงจรเช่า Leased Line  3BB   จำนวน 60 Mb 

วงจรเช่า Leased Line  CAT   จำนวน 60 Mb 

ระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้า  ขนาดม้อแปลง 500 (KVA)  มิเตอร์ไฟฟ้า 100 (AMP)  ประเภท 3 เฟส

อาคาร

อาคารเรียน   จำนวน 5 หลัง 100 ห้อง

อาคารประกอบ จำนวน 10 หลัง 26 ห้อง

ชั้นเรียนที่สอน

ม.1  จำนวน 10 ห้อง    ห้อง 8,9 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) /  ห้อง 10 คือ ห้องพิเศษ English Program (E.P.)

ม.2  จำนวน 10 ห้อง     ห้อง 8,9 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) /  ห้อง 10 คือ ห้องพิเศษ English Program (E.P.)

ม.3  จำนวน 10 ห้อง     ห้อง 8,9 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) /  ห้อง 10 คือ ห้องพิเศษ English Program (E.P.)  

ม.4  จำนวน 7 ห้อง             ห้อง 6,7 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) 

ม.5  จำนวน 7 ห้อง             ห้อง 6,7 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) 

ม.6  จำนวน 7 ห้อง             ห้อง 6,7 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) 

 

Facebook Comments