ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
ข่าวล่าสุด
Udom61 Fan Page

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อภาษาไทย  โรงเรียนอุดมดรุณี

ชื่อภาษาอังกฤษ UDOMDARUNEE SCHOOL

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38

ที่อยู่  โรงเรียนอุดมดรุณี  เลขที่ 351 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

วันก่อตั้ง  20 กุมภาพันธ์ 2461

เว็บไซต์ www.ud.ac.th

อีเมลล์โรงเรียน   ud_school@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  055-611271

เบอร์แฟกซ์  055-612900

รหัสโรงเรียน  64012011

รหัสเขต 8 หลัก คือ 00101738

รหัสกระทรวง 10 หลัก / Emis  คือ  1064620360

รหัส 6 หลัก /B-Obec คือ   620360

รหัส Onet  1064012011

สังกัด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38

สังกัด สามัญ (เดิม)      

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตเทศบาลเมือง      

เขตตรวจราชการ 17

ความสำคัญ

เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์

โครงการโรงเรียนสีขาว

โครงการ To be number one

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โครงการ EP (English Program)

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

เขตบริการของโรงเรียน

ตำบลธานี อ,เมือง จ.สุโขทัย

ตำบลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

ตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ตำบลยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย

ตำบลบ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย

หมู่ 3  ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ที่ดินของโรงเรียน

ที่ดินประเภท ได้รับบริจาคหรือให้ใช้

ละติจูด  17.0147929  ลองติจูด 99.820863

แปลงที่่ 1 เนื้อที่ 18-1-0 ไร่  กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ

แปลงที่ 2 เนื้อที่ 0-1-0 ไร่  กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ

แปลงที่ 3 เนื้่อที่ 1-0-0 ไร่ กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ

ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางภาษา  2 ห้อง

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง

ห้องวิทยาศาสตร์ 10 ห้อง

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวนทั้งหมด 291  เครื่อง

แบ่งเป็น ได้รับจากเงินงบประมาณ 94 เครื่อง  รับการบริจาคเอกชน 94 เครื่อง

ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 91 เครื่อง/ ใช้เพื่อการเรียนการสอน 200 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)  จำนวนทั้งหมด 41 เครื่อง 

แบ่งเป็น ได้รับจากเงินงบประมาณ 41 เครือง

ใช้เพื่อการเรียนการสอน 11 เครื่อง/ ใช้เพื่อการเรียนการสอน 30 เครื่อง 

ระบบเครือข่ายสัญญาอินเทอร์เน็ต

โครงการ Uni-net  100 Mb

โครงการ อินเทอร์เน็ต สพฐ. ADSL 2 Mb

วงจรเช่า Leased Line  3BB   จำนวน 60 Mb 

วงจรเช่า Leased Line  CAT   จำนวน 60 Mb 

ระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้า  ขนาดม้อแปลง 500 (KVA)  มิเตอร์ไฟฟ้า 100 (AMP)  ประเภท 3 เฟส

อาคาร

อาคารเรียน   จำนวน 5 หลัง 100 ห้อง

อาคารประกอบ จำนวน 10 หลัง 26 ห้อง

ชั้นเรียนที่สอน

ม.1  จำนวน 10 ห้อง    ห้อง 8,9 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) /  ห้อง 10 คือ ห้องพิเศษ English Program (E.P.)

ม.2  จำนวน 10 ห้อง     ห้อง 8,9 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) /  ห้อง 10 คือ ห้องพิเศษ English Program (E.P.)

ม.3  จำนวน 10 ห้อง     ห้อง 8,9 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) /  ห้อง 10 คือ ห้องพิเศษ English Program (E.P.)  

ม.4  จำนวน 7 ห้อง             ห้อง 6,7 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) 

ม.5  จำนวน 7 ห้อง             ห้อง 6,7 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.) 

ม.6  จำนวน 7 ห้อง             ห้อง 6,7 คือ ห้องพิเศษวิทย์-คณิต(S.M.)