เอกสารการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกอบไปด้วย 1. การศึกษา ในยุคประเทศไทย 4.0 2. เปรียบเทียบเเอ็นทรานซ์ แอดมิดชั่น 3. รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560