พิธีปิดกองยุวกาชาด ลูกเสือและเนตรนารี 2559

พิธีปิดกองยุวกาชาด ลูกเสือและเนตรนารี 2559